About Everest

Plant

Everest Pharmaceuticals Ltd.
BSCIC kanchpur, Sonargaon, Narayanganj
Bangladesh

Head Office

Everest Pharmaceuticals Ltd.
Rahman's Regnum Centre (6th floor)
191/B Bir Uttam Mir Shawkat Sarak
Tejgaon C/A, Dhaka-1208
Bangladesh

Sales Offices

Dhaka, Chittagong, Sylhet, Rangpur, Rajshahi, Barisal, Khulna